حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی

حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی

0
پست ها
30
دنبال کننده
30
دنبال

از کلیه فعالان در حوزه مشاغل خانگی و صنایع دستی حمایت میکنیم و در گام اول برگزاری نمایشگاه و امکان فروش محصولات برای این عزیزان را اجرا می کنیم.

از کلیه فعالان در حوزه مشاغل خانگی و صنایع دستی حمایت میکنیم و در گام اول برگزاری نمایشگاه و امکان فروش محصولات برای این عزیزان را اجرا می کنیم.

شماره تماس: 09130812860

حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی
0
پست
30
دنبال کنندگان
30
دنبال شوندگان

انجمن همت طلایی اصفهان

از کلیه فعالان در حوزه مشاغل خانگی و صنایع دستی حمایت میکنیم و در گام اول برگزاری نمایشگاه و امکان فروش محصولات برای این عزیزان را اجرا می کنیم.